Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Typy modeli oraz obszary zastosowania

Ten dział zawiera przegląd typów modeli zdefiniowanych w Bibliotece Aplikacji ADONIS BPMS oraz obszary ich zastosowania.

Produkty

Model produktów

W modelu produktów można stworzyć przegląd produktów oraz ich komponentów. Modele produktów mogą być budowane hierarchicznie, np. w celu przedstawienia szczegółowej struktury produktów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Procesy

Mapa procesów

Mapa procesów oferuje przegląd aktualnej struktury procesów oraz ich najważniejszych atrybutów. Mapa procesów wykorzystywana jest jako instrument nawigacji po architekturze procesów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Diagram procesów biznesowych

Diagram procesów biznesowych służy do modelowania procesów biznesowych.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Diagram konwersacji

Diagram konwersacji w ADONIS pokazuje przegląd komunikacji pomiędzy różnymi uczestnikami.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Diagram choreografii

Diagram choreografii w ADONIS pozwala modelować wymianę komunikatów pomiędzy uczestnikami, co jest typowe w scenariuszach B2B.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Organizacja

Model środowiska pracy

Model środowiska pracy przedstawia strukturę organizacyjną (schemat organizacyjny). Model środowiska pracy może być przedstawiony hierarchicznie np. poprzez zilustrowanie wielopoziomowej struktury środowiska pracy.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Technologie informatyczne

Model systemów IT

Do modelowania systemów IT, aplikacji i elementów infrastruktury służy Model systemów IT. Model systemów IT może być także tworzony hierarchicznie w celu przedstawienia szczegółowej infrastruktury IT.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Diagram przypadków użycia

Diagram przypadków użycia opisuje interakcje pomiędzy systemem a użytkownikami. Użytkownicy mają wymagania względem systemu wynikające z założonych przez nich celów. Prowadzi to do wielu interakcji z systemem. W rezultacie system wykonuje szereg działań, aby zrealizować te wymagania.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Model dokumentów

Model dokumentów zawiera dokumenty oraz formularze, które są wykorzystywane w procesie (wejścia, wyjścia itd.). Model dokumentów może mieć hierarchiczną strukturę zawierającą także podporządkowane modele dokumentów.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Model danych

Model danych pozwala w łatwy sposób definiować i opisywać dane oraz ich właściwości. Jest to szczególnie przydatne do przedstawiania w ustrukturyzowany sposób obiektów i danych, które są przetwarzane podczas obiegu informacji. Wszystkie dane oraz ich wzajemne powiązania mogą być następnie przypisane do procesów biznesowych oraz innych elementów opisujących organizację.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Zarządzanie ryzykiem i zgodnością (GRC)

Model kontroli

Model kontroli opisuje czynności, które muszą być przeprowadzone, by uniknąć lub zapobiec wystąpieniu różnego rodzaju ryzyk. Wszelkie kontrole występujące w procesach mogą być zebrane i udokumentowane w centralnym repozytorium za pomocą Modelu kontroli.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Model ryzyk

Model ryzyk pozwala na stworzenie wspólnego katalogu ryzyk wraz z określeniem szczegółów danego ryzyka. Ryzyko jest potencjalnym niebezpieczeństwem i może prowadzić do opóźnień, awarii lub całkowitego przerwania procesu.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Model celów kontroli

Model celów kontroli daje możliwość modelowania, opisu, oceny oraz uporządkowania celów kontroli.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS:

Inne

Model analizy

Model analizy zawiera wszystkie typy obiektów i relacji. Służy także do zapisania w postaci modelu graficznego różnych widoków i analiz graficznych oraz tabelarycznych przeprowadzanych na zawartości bazy danych.

Symbol reprezentujący ten typ modelu w systemie ADONIS: