Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.0

Export/Import plików BPMN DI

System ADONIS zapewnia interfejs wymiany diagramów BPMN w oparciu o pliki XML (BPMN Diagram Interchange). Dzięki temu możliwa jest wymiana plików BPMN DI pomiędzy innymi narzędziami.

Import BPMN DI

Aby zaimportować pliki BPMN DI wyeksportowane z innych aplikacji do systemu ADONIS:

  1. Wybierz w Eksploratorze grupę modeli, do której chcesz zaimportować nowy model.

  2. Kliknij grupę modeli prawym przyciskiem myszy, potem wybierz Import/Export, a następnie Import BPMN DI. Wyświetli się małe okno dialogowe.

  3. Wprowadź ścieżkę oraz nazwę importowanego pliku w polu Plik (ręcznie lub przez okno pomocnicze Przeglądaj…).

  4. Zatwierdź przyciskiem Importuj Plik. Model zostanie zaimportowany. Wyświetli się okno potwierdzające.

Eksport BPMN DI

Aby eksportować Diagramy Procesów Biznesowych jako pliki BPMN DI do użycia w innych aplikacjach należy:

  1. Wybrać model, który chcesz eksportować z katalogu modeli.

  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na model i wybrać Import/Export, a następnie Eksport BPMN DI.

  3. Aby uwzględnić wszystkie podprocesy powiązane z procesem nadrzędnym, wybierz Eksportuj z podprocesami. Tylko podprocesy typu osadzony i wywołanie aktywności zostaną wyeksportowane, inne typy podprocesów zostaną pominięte (atrybut Typ w notatniku obiektu, rozdział Informacje ogólne).

  4. Aby wyeksportować całą hierarchię procesów (wszystkie podprocesy wraz z ich podprocesami itd.), wybierz Eksportuj rekursywnie (to może znacznie wydłużyć czas eksportu).

  5. Kliknij Export.