Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Słownik pojęć

Administrator

Osoba zarządzająca systemem ADONIS. Posiada specjalne uprawnienia np. dodawania kont użytkowników dla użytkowników i nadawania im uprawnień w systemie.

Zestaw narzędzi administracyjnych

Pakiet oprogramowania służący do administrowania systemem ADONIS. Zestaw Administration Toolkit jest dostępny wyłącznie dla administratorów.

Biblioteka Aplikacji

Zawiera definicję typów modeli, obiektów i konektorów, predefiniowane analizy i wiele więcej. Biblioteka aplikacji jest generowana przez kastomizer systemu ADONIS.

Atrybut

Właściwość typu modelu lub klasy. Atrybuty mogą mieć różne typy atrybutów i są one definiowane przez kastomizer podczas pracy nad Biblioteką aplikacji.

Typ atrybutu

Jest to struktura danych atrybutu. W zależności od typu atrybutu, może on przechowywać różną zawartość: tekst różnej długości, liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe, daty, czasy, wewnętrzne i zewnętrzne odniesienia, tabele i wiele więcej.

Kardynalność

Zasady dla punktów końcowych. Reguły kardynalności określają, ile punktów końcowych określonego typu może mieć klasa relacji.

Typ obiektu

Jest to (abstrakcyjny) element szablonu definiowany w Bibliotece Aplikacji systemu ADONIS, w oparciu o który tworzone są (konkretne) obiekty i konektory umieszczane (instancjonowane) w modelach. Przykładowo "Dział 5" oraz "Księgowość" to instancje typu obiektu   "Jednostka organizacyjna", a "Napisanie listu" lub też "Zaktualizowanie ochrony przeciwwirusowej" to instancje typu obiektu Zadanie. Dotyczy to również typów konektorów. Typy obiektów są definiowane przez Kastomizera podczas konfigurowania Biblioteki Aplikacji. Typy obiektów posiadają atrybuty.

Komponent

Część zestawu narzędzi administracyjnych. Każdy komponent zawiera moduły potrzebne do konkretnego wykorzystania narzędzia. Przykładowo komponent importu i eksportu zapewnia wszystko, co potrzebne do wymiany danych.

Konektor

Połączenie (strzałka) między obiektami. Jest instancją typu konektora. Pokazuje powiązania między dwoma (lub niekiedy więcej) obiektami. W zależności od definicji typu modelu oraz obiektów, dostępne są różne konektory.

Kastomizer

Osoba z pełnym dostępem do konfiguracji systemu ADONIS. Kastomizer może tworzyć nowe Biblioteki Aplikacji lub modyfikować komponenty istniejącego produktu.

Punkt graniczny

Punkty graniczne definiują, do których klas obiektów może być dołączona klasa relacji. Punkty końcowe podlegają zasadom kardynalności.

Model

Zgrupowanie obiektów, które mogą być ze sobą połączone konektorami i innymi powiązaniami. Modele opisują przepływy (np. procesów), struktury (np. jednostki organizacyjne), zasoby informacyjne (np. biblioteka dokumentów) i dużo więcej. Każda Biblioteka Aplikacji zawiera różne typy modeli , zdefiniowane przez kastomizera. Każdy model jest instancją jednego z tych typów modeli.

Grupa modeli

Folder dla modeli w repozytorium. Struktura grup modeli jest hierarchiczna.

Typ modelu

Część Biblioteki Aplikacji systemu ADONIS. Każdy model jest instancją danego typu modelu. Typ modelu grupuje wybrane typy obiektów i konektorów, tak aby móc opisać wybrane aspekty organizacji.

Notatnik

Notatnik gromadzi atrybuty modeli, obiektów i konektorów. Atrybuty te są uporządkowane w rozdziały tematyczne (zakładki) notatnika i mogą być edytowane.

Obiekt

Instancja danego  typu obiektu. Należy rozróżnić obiekty repozytorium (obiekty wielokrotnego użytku, dostępne w repozytorium obiektów) oraz obiekty modelowania (zachowywane tylko w modelach, w których zostały stworzone).

Klasa obiektów

Klasy obiektów definiują typy obiektów modelowania (np. Jednostki organizacyjne, Zadania, itd.). Zobacz Klasa.

Grupa obiektów

Folder dla obiektów w repozytorium. Struktura grup obiektów jest hierarchiczna.

Powiązania klas

Klasy relacji definiują konektory używane w modelowaniu lub powiązania bez reprezentacji graficznej (np. referencje). Zobacz Klasa.

Uprawnienia

Każdy administrator systemu ADONIS oraz każde konto użytkownika posiada prawa dostępu w ramach aplikacji. Obejmują one różne aspekty, takie jak dostęp do zestawu narzędzi administracyjnych i komponentów, kont innych użytkowników, modeli i obiektów, zmiany wewnętrznych struktur i wiele więcej.

Repozytorium

Specjalny mechanizm przechowywania informacji w bazie danych. W systemie ADONIS oznacza to na przykład, że model może istnieć w dowolnej liczbie wersji i języków, obiekty mogą zawierać zarówno lokalne (odnoszące się do modelu), jak i globalne (ogólne) informacje.

Użytkownik

Osoba pracująca w systemie ADONIS. Osoba pracująca w systemie ADONIS, po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika.

Konto użytkownika

Każdy użytkownik ma co najmniej jedno konto użytkownika stworzone przez administratora i służące do logowania się do systemu ADONIS. Konto użytkownika odpowiada użytkownikom w bazie danych systemu ADONIS oraz definiuje nazwę użytkownika, hasło oraz uprawnienia.

Klient web

Pakiet oprogramowania służący do użytkowania systemu ADONIS. Klient web jest dostępny dla większości użytkowników.