Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Process Stepper

Process stepper (animacja procesu) to narzędzie pozwalające przeanalizować proces krok po kroku, aby ustalić, jak działa cały proces i jego konkretne ścieżki.

Możesz uruchomić narzędzie Process Stepper, aby przeszło przez ścieżki procesu automatycznie lub możesz przejść przez proces krok po kroku ręcznie. Po dotarciu do końca procesu możesz wyświetlić wyniki, aby zrozumieć związane koszty i czas wykonania procesu. W celu dalszej analizy wyniki można również wyeksportować jako plik Excel.

Wskazówka

Process stepper można uruchomić bez specjalnego przygotowania. Jeśli model procesu zawiera informacje o czasach i kosztach wyniki będą bardziej wartościowe (więcej informacji na ten temat zawiera rozdział Przygotowanie modelu do symulacji).

Wskazówka

Dostępność tej funkcjonalności zależy od biblioteki aplikacji. Wszystkie przykłady i opisy w poniższym rozdziale odnoszą się do biblioteki aplikacji ADONIS BPMS.

Wskazówka

Process stepper zapewnia szybki przegląd dla wybranych ścieżek procesów, dla celów pogłębionej analizy bardziej odpowiedni jest jednak komponent symulacji.

Uruchamianie narzędzia Process stepper

Aby uruchomić Process stepper:

  1. Otworzyć model w edytorze graficznym.

  2. Kliknij przycisk Więcej na pasku menu modelu, wybierz Analiza procesu i kliknij Process stepper.

Widżet "Process Stepper" otworzy się po prawej stronie okna programu.

Przechodzenie przez proces

Aby przejść przez proces, można skorzystać z następujących opcji:

  • Aby przejść przez proces automatycznie, kliknij na przycisk Start/stop.

  • Aby analizować proces krok po kroku, kliknij na przycisk Krok do przodu.

W miarę jak Process stepper przechodzi przez proces, aktywne kroki są zaznaczane na obszarze modelowania. Cyfry pokazują, ile razy dany krok został wykonany (co jest przydatne dla pętli).

 Aktywny krok

Podczas przechodzenia przez Bramkę wykluczającą można określić wybór ścieżki.

 Decyzja

Po dotarciu do miejsca określonego jako Podproces, można przejść do modelu podrzędnego lub go pominąć.

Przegląd rezultatów

W widżecie „Process Stepper” możesz zobaczyć przeglądowe informacje o analizowanej ścieżce procesu na podstawie wykonanych już kroków. Wyświetlana jest liczba zadań i decyzji oraz czasy i koszty ścieżki procesu. Można również zapoznać się z opisem aktualnie zaznaczonego obiektu.

Eksport wyników narzędzia Process stepper

Aby wyeksportować wyniki jako plik Excel (format XLSX):

  • Kliknij na przycisk Eksport.

Arkusz Excel zawiera informacje dotyczące liczby zadań i decyzji oraz czasu i kosztów analizowanej ścieżki procesu (na pierwszym arkuszu). Kolejny arkusz pokazuje wykonane kroki procesu.