Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

"Czytaj i eksploruj"

Aby zobaczyć więcej szczegółów dotyczących tego scenariusza, sprawdź odpowiedni rozdział, w zależności od konfiguracji produktu:

Wskazówka

Domyślnie moduł ,,Czytaj i eksploruj'' bazujący na   Rolach jest włączony. Jeśli nie jesteś pewny jaka konfiguracja jest obecnie używana, skontaktuj się z administratorem systemu ADONIS.

"Czytaj i eksploruj" bazujący na Rolach

Scenariusz "Czytaj i eksploruj" umożliwia użytkownikowi przeglądanie procesów, edycję wybranych elementów, a także pobieranie dokumentacji.

Wskazówka

Scenariusz ,,Czytaj i eksploruj'' służy tylko do odczytu.. Użytkownicy nie mają uprawnień do edycji zawartości repozytorium (dotyczy to wszystkich modeli, obiektów i ich powiązań).

Po przejściu do scenariusza "Czytaj i eksploruj" domyślnie włącza się Filtr statusów. Tylko modele i obiekty o statusie "Zaakceptowany" (ikona ) są wyświetlane. Nie wpływa to na modele oraz obiekty nie podlegające wersjonowaniu. Ta funkcjonalność może zostać wyłączona w Zestawie narzędzi administracyjnych.

 "Czytaj i eksploruj" bazujący na Rolach

Co przedstawia strona startowa scenariusza "Czytaj i eksploruj"?

Strona startowa ("Start'') jest podzielona na:

 • Szukaj

  Przeszukuj repozytorium bezpośrednio ze strony startowej.

 • Model startowy

  Model startowy, np. Mapa architektury, która zapewnia widok całej architektury procesów organizacji. Możesz użyć sugerowany model lub wybrać własny.

Ta strona posiada pięć innych kategorii: Szybki dostęp, Procesy, Dokumenty, Organizacja i Moje BPM. Użyj szybkich linków na górze strony, aby przejść do tych sekcji.

 • Szybki dostęp

  Pokazuje listę ostatnio otwieranych modeli oraz listę ulubionych modeli i obiektów.

 • Procesy

  Lista wszystkich Diagramów procesów biznesowych   oraz Map procesów ze statusem "Zatwierdzony" (ikony ).

 • Dokumenty

  Pozwala przeglądać wszystkie dokumenty w repozytorium systemu ADONIS.

 • Organizacja

  Lista wszystkich Jednostek organizacyjnych w bazie danych.

 • Moje BPM

  Zapewnia pełny przegląd wszystkich Twoich procesów, powiązanych dokumentów, systemów IT oraz ryzyk.

Dodatkowe opcje

Pasek narzędzi na górze ekranu daje dostęp do niektórych, z najczęściej używanych, funkcji w systemie ADONIS:

 • Szukaj

  Otwórz eksplorator i skorzystaj z opcji szukaj w systemie ADONIS. Wiele różnych opcji wyszukiwania i filtrowania pozwoli Ci szybko odnaleźć zasoby, których szukasz.

 • Analizuj

  Ta strona podzielona jest na dwie sekcje: Raporty oraz Kokpity. Użyj szybkich linków na górze strony, aby przejść do tych sekcji. Sekcja Raporty pokazuje Tablicę raportów, w której można tworzyć raporty PDF lub RTF. Sekcja Kokpity zapewnia dostęp do kokpitu Nowości.

Model startowy

Administrator systemu ADONIS może ustawić domyślny model startowy, który zobaczą wszyscy użytkownicy po otwarciu strony startowej modułu ,,Czytaj i eksploruj''. Użytkownicy mogą ustawić własne modele startowe lub przywrócić ustawienia domyślne.

Wybierz model startowy

Aby wybrać własny model startowy:

 • Na stronie startowej ,,Czytaj i eksploruj'', kliknij przycisk Wybierz model startowy. Przycisk ten znajduje się nad modelem startowym (jeśli jest już wyświetlany) lub na środku pustego widżetu.

 • Wybierz pożądany model, a następnie kliknij przycisk OK.

Przywracanie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia domyślne zdefiniowane przez administratora systemu ADONIS:

 • Kliknij w symbol strzałki obok przycisku Wybierz model startowy, a następnie kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Ustawienia domyślne zostaną przywrócone. Jeśli administrator systemu ADONIS ustawił domyślny model startowy dla wszystkich użytkowników, zostanie on wyświetlony tutaj. Jeśli nie zdefiniowano domyślnego modelu startowego, zostanie wyświetlony pusty widżet.

Wskazówka

Jeśli nie możesz wyświetlić i ustawić modelu startowego, poproś administratora systemu ADONIS o włączenie tej funkcji w Administration Toolkit.

Moje BPM

Ten kokpit jest podzielony na widżety "Moje procesy", "RACI", "Wykorzystanie dokumentów", "Wykorzystanie IT" oraz "Wystąpienia ryzyk".

Na górze, w panelu " Moje role", możesz wybrać Twoje role w organizacji.

Moje role

W panelu " Moje role", możesz wybrać Twoje role w organizacji:

 • Domyślnie wyświetlone są Role z którymi powiązany jest Twój Użytkownik (atrybut Ma rolę w zakładce "Informacje ogólne").

 • Możesz dodać Role z innych obszarów odpowiedzialności.

Wybór określa, jakie dane zostaną wyświetlone w kokpicie ,,Moje BPM''.

Dodaj/Usuń role

Aby dodać lub usunąć Role:

 • Kliknij przycisk Dodaj/Usuń Role.

 • Wybierz Role, które chcesz dodać lub usunąć i kliknij OK.

Role dodane ręcznie są oznaczone pogrubioną czcionką oraz znakiem (*). Tylko te Role mogą zostać usunięte po kliknięciu przycisku .

Wskazówka

Atrybut Możliwa do przypisania użytkownikom   pozwala na ustalenie, czy Rola może być przypisywana manualnie.

Moje procesy

Ten widżet pozwala na szczegółowy przegląd Twoich procesów. Wyświetla wszystkie Diagramy procesów biznesowych:

 • do których jesteś przydzielony jako Właściciel procesu, Menadżer procesu, Recenzent metodyczny   lub Analityk/projektant procesu (atrybuty notatnika Modelu w rozdziale "Organizacja") lub:

 • które zawierają Zadania, do których jesteś przypisany jako Odpowiedzialny za wykonanie, Nadzorujący rezultaty, Konsultujący   lub Informowany (atrybuty w notatniku obiektów w rozdziale "Diagram odpowiedzialności").

RACI

Ten widok zawiera szczegółowy przegląd wszystkich Zadań w procesie, w które jesteś zaangażowany poprzez swoje Role. Wyświetlane są wszystkie Zadania do których jesteś przypisany jako Odpowiedzialny za wykonanie, Nadzorujący rezultaty, Konsultujący   lub Informowany (informacje pochodzą z atrybutów notatnika obiektu "Zadanie" w rozdziale "Diagram odpowiedzialności").

Zadania pogrupowane są w oparciu o modele, w których są zawarte.

Filtrowanie zadań po Rolach

Ten wybór pozwala ustalić, które Zadania będą wyświetlane. Aby przefiltrować Zadania:

 1. Kliknąć nazwę widżetu (przycisk ), aby wywołać menu rozwijalne.

 2. Wybierz z menu opcję Wszystkie albo konkretną Rolę.

Wszystkie zapewni przegląd Zadań, w które są zaangażowane wszystkie Twoje Role.

Jeśli wybierzesz konkretną Rolę, będą widoczne tylko te Zadania, w których wykonanie jest zaangażowana podana Rola.

Wykorzystanie dokumentów

Ten widok umożliwia szczegółowy podgląd wykorzystania dokumentów w Twoich procesach. Wyświetlane są wszystkie Dokumenty:

 • W Twoich Diagramach procesów biznesowych (atrybut Wejście w notatniku modelu, rozdział "Wejście/Wyjście" i Powiązane dokumenty   w notatniku modelu, rozdział "Dokumenty") lub:

 • W Zadaniach w Twoich Diagramach procesów biznesowych (informacja ta znajduje się w notatniku obiektu, rozdział "Wejście/Wyjście" lub:

 • W Procesach Twoich Map procesów (dokumenty pobierane są z notatnika obiektu, rozdział "Wejście/Wyjście").

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Wykorzystanie IT

Zakładka „IT” pozwala na szczegółowy przegląd systemów IT wykorzystywanych w Twoich procesach. Wyświetlane są wszystkie elementy IT:

 • W Twoich Diagramach procesów biznesowych (informacje pochodzą z notatnika modelu, rozdział ''Systemy/produkty'' atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)) oraz

 • W Zadaniach Twoich Diagramów procesów biznesowych (informacje pochodzą z notatnika obiektu "Zadanie", rozdział Systemy/produkty, atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)) lub:

 • W Procesach Twoich Map Procesów (informacje pochodzą z notatnika obiektu "Proces", rozdział Systemy/produkty, rozdział "Systemy/produkty", atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)).

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Wystąpienia ryzyk

Zakładka „Ryzyka” pozwala na szczegółowy przegląd ryzyk, które są przypisane do Twoich procesów. Wyświetlane są wszystkie Ryzyka:

 • w Twoich Diagramach Procesów Biznesowych (atrybut modelu Ryzyka w rozdziale notatnika "Zarządzanie ryzykiem" oraz:

 • W Zadaniach Twoich Diagramów procesów biznesowych (ryzyka pobierane są z notatnika obiektu, rozdział "Zarządzanie ryzykiem", atrybut "Ryzyka") lub:

 • W Procesach Twojej Mapy procesów (atrybuty obiektu Przypisane ryzyka w notatniku, rozdział "Zarządzanie ryzykiem”).

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Nowości

Ta zakładka jest identyczna w module: "Projektuj i dokumentuj" oraz "Czytaj i eksploruj". Opis tej zakładki znajduje się tutaj.

"Czytaj i eksploruj" bazujący na Jednostkach organizacyjnych

Scenariusz "Czytaj i eksploruj" umożliwia użytkownikowi przeglądanie procesów, edycję wybranych elementów, a także pobieranie dokumentacji.

Wskazówka

Scenariusz ,,Czytaj i eksploruj'' służy tylko do odczytu.. Użytkownicy nie mają uprawnień do edycji zawartości repozytorium (dotyczy to wszystkich modeli, obiektów i ich powiązań).

Po przejściu do scenariusza "Czytaj i eksploruj" domyślnie włącza się Filtr statusów. Tylko modele i obiekty o statusie "Zaakceptowany" (ikona ) są wyświetlane. Nie wpływa to na modele oraz obiekty nie podlegające wersjonowaniu. Ta funkcjonalność może zostać wyłączona w Zestawie narzędzi administracyjnych.

 "Czytaj i eksploruj" bazujący na Jednostkach organizacyjnych

Co przedstawia strona startowa scenariusza "Czytaj i eksploruj"?

Strona startowa ("Start'') jest podzielona na:

 • Szukaj

  Przeszukuj repozytorium bezpośrednio ze strony startowej.

 • Model startowy

  Model startowy, np. Mapa architektury, która zapewnia widok całej architektury procesów organizacji. Możesz użyć sugerowany model lub wybrać własny.

Ta strona posiada pięć innych kategorii: Szybki dostęp, Procesy, Dokumenty, Organizacja i Moje BPM. Użyj szybkich linków na górze strony, aby przejść do tych sekcji.

 • Szybki dostęp

  Pokazuje listę ostatnio otwieranych modeli oraz listę ulubionych modeli i obiektów.

 • Procesy

  Lista wszystkich Diagramów procesów biznesowych   oraz Map procesów ze statusem "Zatwierdzony" (ikony ).

 • Dokumenty

  Pozwala przeglądać wszystkie dokumenty w repozytorium systemu ADONIS.

 • Organizacja

  Lista wszystkich Jednostek organizacyjnych w bazie danych.

 • Moje BPM

  Zapewnia pełny przegląd wszystkich Twoich procesów, powiązanych dokumentów, systemów IT oraz ryzyk.

Dodatkowe opcje

Pasek narzędzi na górze ekranu daje dostęp do niektórych, z najczęściej używanych, funkcji w systemie ADONIS:

 • Szukaj

  Otwórz eksplorator i skorzystaj z opcji szukaj w systemie ADONIS. Wiele różnych opcji wyszukiwania i filtrowania pozwoli Ci szybko odnaleźć zasoby, których szukasz.

 • Analizuj

  Ta strona podzielona jest na dwie sekcje: Raporty oraz Kokpity. Użyj szybkich linków na górze strony, aby przejść do tych sekcji. Sekcja Raporty pokazuje Tablicę raportów, w której można tworzyć raporty PDF lub RTF. Sekcja Kokpity zapewnia dostęp do kokpitu Nowości.

Model startowy

Administrator systemu ADONIS może ustawić domyślny model startowy, który zobaczą wszyscy użytkownicy po otwarciu strony startowej modułu ,,Czytaj i eksploruj''. Użytkownicy mogą ustawić własne modele startowe lub przywrócić ustawienia domyślne.

Wybierz model startowy

Aby wybrać własny model startowy:

 • Na stronie startowej ,,Czytaj i eksploruj'', kliknij przycisk Wybierz model startowy. Przycisk ten znajduje się nad modelem startowym (jeśli jest już wyświetlany) lub na środku pustego widżetu.

  Wybierz pożądany model, a następnie kliknij przycisk OK.

Przywracanie ustawień domyślnych

Aby przywrócić ustawienia domyślne zdefiniowane przez administratora systemu ADONIS:

 • Kliknij w symbol strzałki obok przycisku Wybierz model startowy, a następnie kliknij przycisk Przywróć ustawienia domyślne.

Ustawienia domyślne zostaną przywrócone. Jeśli administrator systemu ADONIS ustawił domyślny model startowy dla wszystkich użytkowników, zostanie on wyświetlony tutaj. Jeśli nie zdefiniowano domyślnego modelu startowego, zostanie wyświetlony pusty widżet.

Wskazówka

Jeśli nie możesz wyświetlić i ustawić modelu startowego, poproś administratora systemu ADONIS o włączenie tej funkcji w Administration Toolkit.

Moje BPM

Ten kokpit jest podzielony na widżety "Moje procesy", "Wykorzystanie dokumentów", "Wykorzystanie IT" oraz "Wystąpienia ryzyk".

Na górze, w panelu "Moje jednostki organizacyjne", możesz zobaczyć Jednostki organizacyjne do których jesteś przypisany.

Moje jednostki organizacyjne

W panelu " Moje jednostki organizacyjne", możesz zobaczyć Jednostki organizacyjne, do których jesteś przypisany w swojej organizacji:

 • Jednostki organizacyjne które są przypisane do twojego Użytkownika (atrybut Należy do w notatniku obiektu, w rozdziale "Informacje ogólne").

Przyporządkowanie do Jednostek organizacyjnych   wpływa na to, jakie dane są wyświetlane w widżetach i kokpitach modułu "Czytaj i eksploruj".

Moje procesy

Ten widok umożliwia szczegółowy przegląd Twoich procesów. Wyświetla wszystkie Diagramy procesów biznesowych:

 • do których jesteś przydzielony jako Właściciel procesu, Menadżer procesu, Recenzent metodyczny   lub Analityk/projektant procesu (atrybuty notatnika Modelu w rozdziale "Organizacja") lub:

 • do których przypisana jest Twoja Jednostka organizacyjna (atrybut modelu Obszar obowiązywania, w rozdziale notatnika "Informacje ogólne").

Wykorzystanie dokumentów

Ten widok umożliwia szczegółowy podgląd wykorzystania dokumentów w Twoich procesach. Wyświetlane są wszystkie Dokumenty:

 • W Twoich Diagramach procesów biznesowych (atrybut Wejście w notatniku modelu, rozdział "Wejście/Wyjście" i Powiązane dokumenty   w notatniku modelu, rozdział "Dokumenty") lub:

 • W Zadaniach w Twoich Diagramach procesów biznesowych (informacja ta znajduje się w notatniku obiektu, rozdział "Wejście/Wyjście" lub:

 • W Procesach Twoich Map procesów (dokumenty pobierane są z notatnika obiektu, rozdział "Wejście/Wyjście").

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Wykorzystanie IT

Zakładka „IT” pozwala na szczegółowy przegląd systemów IT wykorzystywanych w Twoich procesach. Wyświetlane są wszystkie elementy IT:

 • W Twoich Diagramach procesów biznesowych (informacje pochodzą z notatnika modelu, rozdział ''Systemy/produkty'' atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)) oraz

 • W Zadaniach Twoich Diagramów procesów biznesowych (informacje pochodzą z notatnika obiektu "Zadanie", rozdział Systemy/produkty, atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)) lub:

 • W Procesach Twoich Map Procesów (informacje pochodzą z notatnika obiektu "Proces", rozdział Systemy/produkty, rozdział "Systemy/produkty", atrybut "Elementy systemu IT" lub "Wsparcie IT" (w zależności od konfiguracji systemu)).

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Wystąpienia ryzyk

Zakładka „Ryzyka” pozwala na szczegółowy przegląd ryzyk, które są przypisane do Twoich procesów. Wyświetlane są wszystkie Ryzyka:

 • w Twoich Diagramach Procesów Biznesowych (atrybut modelu Ryzyka w rozdziale notatnika "Zarządzanie ryzykiem" oraz:

 • W Zadaniach Twoich Diagramów procesów biznesowych (ryzyka pobierane są z notatnika obiektu, rozdział "Zarządzanie ryzykiem", atrybut "Ryzyka") lub:

 • W Procesach Twojej Mapy procesów (atrybuty obiektu Przypisane ryzyka w notatniku, rozdział "Zarządzanie ryzykiem”).

Każde wystąpienie w atrybucie modelu lub obiekcie jest przedstawione w osobnym wierszu.

Nowości

Ta zakładka jest identyczna w module: "Projektuj i dokumentuj" oraz "Czytaj i eksploruj". Opis tej zakładki znajduje się tutaj.