Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Praca z eksploratorem

Ten rozdział zawiera przegląd najważniejszych funkcji dotyczących zarządzania modelami i obiektami w Eksploratorze systemu ADONIS.

Eksplorator

Eksplorator zapewnia dostęp do modeli i obiektów w bazie danych. Może być znaleziony na lewej stronie okna programu.

 Eksplorator

Eksplorator zawiera następujące katalogi:

Modele

Katalog modeli. Tutaj możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi grupami modeli i modelami, do których masz dostęp.

Obiekty

Katalog obiektów. Tutaj możesz przeglądać i zarządzać wszystkimi grupami obiektów i obiektami, do których masz dostęp.

Szybki dostęp

Szybki dostęp oferuje możliwość wyświetlania i używania zawartości, nad którą niedawno pracowałeś. W menu Szybki dostęp, dostępne są następujące foldery:

 • Ulubione

  Folder Ulubione zawiera ulubione modele i obiekty. Domyślnie jest zwinięty. Wewnątrz folderu ulubione, elementy posortowane są według typu i alfabetycznie.

 • Ostatnio otwarte

  Folder Ostatnio otwarte zawiera do 30 ostatnio otwieranych modeli. Lista posortowana jest po dacie, z najnowszym elementem na początku.

Otwieranie eksploratora

Aby otworzyć Eksplorator należy:

 • Na pasku narzędzi na górze ekranu Szukaj.

Eksplorator otwiera się po lewej stronie okna w systemie ADONIS.

Przełączanie się między katalogami w Eksploratorze

Aby przełączać się między katalogiem modeli, obiektów i szybkim dostępem w Eksploratorze należy:

 Przełączanie się między katalogami w Eksploratorze

 • Kliknąć przycisk Modele, Obiekty lub Szybki dostęp w górnej części Eksploratora.

Odświeżanie zawartości

Aby odświeżyć Eksplorator:

 • Kliknij ikonę .

Rozwijanie/zwijanie folderów

Dostępne są następujące opcje:

 • Rozwiń folder

  Kliknij ikonę obok folderu.

  Skrót: <+>

 • Zwiń folder

  Kliknij ikonę obok folderu.

  Skrót: <->

Wyszukiwanie i filtrowanie w Eksploratorze

Opcje wyszukiwania i filtrowania znajdują się na pasku menu Eksploratora. Każdy katalog w Eksploratorze (katalog modeli, katalog obiektów i szybki dostęp) można przeszukiwać osobno.

 Wyszukiwanie i filtrowanie w Eksploratorze

Do szybkiego odnalezienia modelu lub obiektu w Eksploratorze służą następujące opcje:

 • Wyszukiwanie modeli lub obiektów

  W polu Filtruj... wpisz frazę, którą chcesz wyszukać. Wszystkie modele lub obiekty zawierające wpisany tekst w swojej nazwie zostaną wyświetlone.

 • Filtrowanie według typu

  Kliknij Wszystkie elementy   , a następnie wybierz pożądany obiekt lub typ modelu (możliwy jest wielokrotny wybór). Dodatkowo, możesz wyświetlić Wszystkie elementy.

 • Pokazywanie/Ukrywanie folderów

  Kliknij Wszystkie elementy , a następnie kliknij przycisk Pokaż foldery.

 • Usuwanie wszystkich filtrów

  Kliknij ikonę .

Pokaż/Ukryj eksplorator

Możesz ukryć Eksplorator, aby zwiększyć obszar roboczy lub otworzyć go ponownie w każdym momencie:

 • Aby ukryć Eksplorator, kliknij w ikonę w prawym górnym rogu Eksploratora

 • Aby pokazać ponownie Eksplorator, kliknij w ikonę .

Projektowanie struktury folderów

Możesz stworzyć dowolną strukturę folderów w katalogu modeli lub katalogu obiektów poprzez tworzenie struktury hierarchicznej grup.

Tworzenie grupy

Aby utworzyć grupę modeli lub grupę obiektów:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na grupę, w której chcesz stworzyć nową grupę, a następnie kliknij Stwórz grupę.

By ułatwić sobie stworzenie struktury folderu można korzystać z następujących funkcji:   Kopiuj, Wklej, Usuń oraz Zmień nazwę. Powyższe funkcje są dostępne przez menu kontekstowe grupy. Grupy mogą być również przesuwane za pomocą metody przeciągnij i upuść.

Opcja w menu kontekstowym Tłumaczenie pomaga projektować struktury dla wielu języków.

Foldery generowane automatycznie

System ADONIS automatycznie tworzy następujące foldery (i odtwarza je, jeśli zostaną usunięte):

Modele osobiste

Tymczasowa grupa modeli w Katalogu modeli. Nowe modele i analizy są przechowywane w tej grupie do momentu określenia innej lokalizacji ich przechowywania. Modele i analizy są zorganizowane w podgrupy na podstawie ich typu (Modele osobiste\<nazwa użytkownika>\<typ obiektu>). Przy pierwszym zapisywaniu modelu lub analizy można wybrać inną grupę modeli jako lokalizację przechowywania.

Obiekty osobiste

Grupa dla nieprzypisanych obiektów. Nowe obiekty repozytorium są przechowywane w tej grupie do momentu określenia innej lokalizacji ich przechowywania. Są one zorganizowane w podgrupy na podstawie ich typu (Obiekty osobiste\<nazwa użytkownika>\<typ obiektu>). Przy pierwszym zapisywaniu obiektu można wybrać inną grupę obiektów jako lokalizację przechowywania.

Nieaktualne obiekty

Ta grupa obiektów istnieje tylko wtedy, gdy jest włączona synchronizacja obiektów między systemami ADONIS i ADOIT. Grupa ta zawiera zaimportowane obiekty z systemu ADOIT, które zostały tam usunięte, ale nie można ich usunąć w systemie ADONIS ze względu na dodane relacje.

Tworzenie obiektów wielokrotnego użytku

Obiekty w repozytorium mogą być używane wielokrotnie w różnych modelach. Obiekty przechowywane są w Katalogu obiektów.

Aby stworzyć obiekt wielokrotnego użytku:

 1. Na pasku na górze ekranu, kliknij Twórz   .

 2. Wybierz typ obiektu. Obiekt zostanie utworzony oraz otwarty zostanie jego notatnik.

Możesz teraz zacząć dodawać atrybuty do obiektu oraz dodawać go do innych modeli.

Rekomendowane

Administrator systemu ADONIS może zdefiniować zestaw zalecanych typów modeli i obiektów, które zostaną wyświetlone w oknie Rekomendowane.

Wskazówka

Jeśli nie zostały skonfigurowane żadne rekomendowane   elementy, okno Rekomendowane nie zostanie pokazane.

Znajdź wszystko czego potrzebujesz

Aby szybko znaleźć element, który chcesz utworzyć, możesz skorzystać z następujących opcji:

 • Wyszukuj Modele lub Obiekty po typie

  W polu Wyszukaj wpisz tekst, który chcesz wyszukać. Wyświetlane są wszystkie typy modeli i obiektów, które zawierają w nazwie wyszukiwany wyraz. Aby wyczyścić filtr wyszukiwania, kliknij ikonę .

 • Filtruj po kategorii

  Kliknij przycisk , wybierz żądany temat, a następnie kliknij Zastosuj. Możesz wyświetlić wybór typów modeli i obiektów w zależności od tematu. Dodatkowo, można wyświetlić wszystkie modele lub wszystkie obiekty.

Inne metody na tworzenie obiektów

Alternatywnie możesz tworzyć obiekty bezpośrednio w Katalogu obiektów lub w edytorze graficznym:

 • Tworzenie obiektów bezpośrednio w katalogu obiektów

  Wybierz grupę obiektów jako miejsce, w którym chcesz dodać obiekt. Kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną grupę, po czym kliknij Utwórz obiekt w grupie.

 • Tworzenie obiektów w edytorze graficznym

  Modelowanie w edytorze graficznym. Dodawanie obiektów bezpośrednio w obszarze modelowania.

Zapisywanie obiektów wielokrotnego użytku

Zapisywanie obiektów wielokrotnego użytku (obiektów w repozytorium) jest wymagane, jeśli edytujesz jego atrybuty. Aby zapisać obiekt, należy:

 • Kliknąć przycisk Zapisz na pasku menu w notatniku obiektu.

 • Wprowadzić nazwę obiektu oraz wybrać grupę docelową, jeśli zapisujesz obiekt pierwszy raz.

Tworzenie relacji w eksploratorze, przy pomocy metody Przeciągnij i Upuść

W eksploratorze możesz tworzyć relacje metodą Przeciągnij i Upuść:

 • pomiędzy obiektami repozytorium

 • pomiędzy obiektami repozytorium i modelami

Dostępne są następujące funkcje:

 • Tworzenie relacji wewnątrz katalogu obiektów

  Przeciągnij obiekt na inny obiekt. Kiedy zwolnisz przycisk myszy, ADONIS pokaże, które relacje mogą być stworzone tą metodą. Wybierz pożądaną relację, a zostanie ona utworzona.

 • Przeciąganie wielu modeli/obiektów na obiekt

  Podobnie jak wyżej, możesz przeciągać wiele obiektów lub modeli na inny obiekt. Zakończy się to powodzeniem, jeżeli atrybut docelowy wspiera wiele połączeń. Jeżeli atrybut docelowy pozwala na tylko jedno połączenie, dodany zostanie tylko pierwszy model lub obiekt.

Kopiowanie i wklejanie obiektów w eksploratorze

Aby utworzyć kopię obiektu w katalogu obiektów:

 • Wciśnij <Ctrl> + <C>, aby skopiować obiekt.

 • Wybierz grupę docelową i wciśnij <Ctrl> + <V>, aby wkleić obiekt.

Tworzenie kopii modelu

Aby stworzyć kopię modelu, użyj opcji Zapisz jako .

Przesuwanie modelu/obiektu w eksploratorze

W celu przesunięcia modelu lub obiektu do innej grupy w Katalogu modeli lub Katalogu obiektów należy:

 • Przeciągnąć modele lub obiekty do folderu docelowego.

Zastępowanie obiektu

ADONIS oferuje możliwość łączenia dwóch obiektów tego samego typu. Aby to zrobić:

 1. Wybierz w katalogu obiektów dwa obiekty, które mają zostać połączone.

 2. Kliknij prawym przyciskiem na obiektach, a następnie kliknij Zastąp obiekt. Otworzy się okno dialogowe.

 3. Wybierz obiekt, który ma zastąpić inny obiekt.

 4. Jeżeli chcesz przenieść atrybuty z zastępowanego obiektu, wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz notatniki obu obiektów za pomocą wyświetlonych linków.

  • Porównaj atrybuty obu obiektów i przenieś je z jednego do drugiego.

 5. Kliknij Zastąp.

Jeżeli zastąpiony obiekt jest oznaczony jako ulubiony, nowy obiekt jest automatycznie dodawany do ulubionych.

Zastępowanie obiektów z użyciem Przeciągnij i Upuść

Alternatywnie, możesz zastąpić obiekty przy pomocy przeciągnięcia i upuszczenia:

 • Przeciągnij obiekt na inny obiekt, zwolnij przycisk myszy, a następnie kliknij Zastąp <typ obiektu>.

Zachowanie relacji przy wykorzystaniu funkcji „Zastąp obiekt... “

Relacje w zamienianych obiektach są dziedziczone w następujący sposób:

 • Przychodzące relacje (ikona ): są dziedziczone.

 • Wychodzące relacje (ikona ): nie są dziedziczone.

Przykład

Poniższy przykład pokazuje zachowanie relacji w zamienianych obiektach. Proces "Zebranie danych klienta" posiada dwie przychodzące relacje (Nadrzędne procesy "Nabycie ubezpieczenia na życie" oraz "Nabycie ubezpieczenia emerytalnego") i jedną relację wychodzącą (Podporządkowany proces "Korespondencja (polityka)"). Proces “Obsługa klienta” posiada jedną relację przychodzącą (“Likwidacja szkód”) i jedną relację wychodzącą (“Informacja o wynikach”). Jeżeli “Zebranie danych klienta” zostanie zastąpiony przez “Obsługa klienta”, otrzymamy:

 Zastępowanie obiektu - Przykład

Wynik: “Obsługa klienta” posiada trzy relacje przychodzące ("Nabycie ubezpieczenia na życie", "Nabycie ubezpieczenia emerytalnego" i "Likwidacja szkód") i jedną relację wychodzącą (“Informacja o wynikach”).

 Zastępowanie obiektu – Przykład (Wynik)

Kasowanie modelu/obiektu w eksploratorze

Aby usunąć model lub obiekt w wybranym katalogu:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na model lub obiekt a następnie kliknij Usuń lub:

 • Wybierz model lub obiekt, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij <Del>.

Obiekt jest używany w modelu

By obiekt mógł zostać usunięty, nie może być on używany w jakimkolwiek modelu. Przy próbie usunięcia obiektu, który wciąż jest używany w modelach, pojawi się stosowny komunikat.

Wskazówka

Naciśnij <Shift> + <Del> aby usunąć obiekt z katalogu obiektów.

Pojedynczy model lub obiekt z relacjami przychodzącymi

Gdy usuwasz model lub obiekt posiadający relacje przychodzące (ikona ), pojawia się ostrzeżenie. Możesz kontynuować i usunąć obiekt lub anulować akcję i sprawdzić relacje.

Wskazówka

Wciśnij <Shift> + <Del> aby usunąć model lub obiekt z relacjami przychodzącymi, bez wyświetlania ostrzeżenia.

Wiele obiektów z relacjami przychodzącymi

Możesz usunąć grupę obiektów, wszystkie zawarte obiekty posiadające relacje przychodzące nie zostaną usunięte. Po zakończeniu procesu usuwania pojawi się stosowny komunikat. Możesz kliknąć przycisk "Szczegóły", aby przejrzeć listę obiektów, które nie zostały usunięte.

Zmiana nazwy modelu lub obiektu

Aby zmienić nazwę modelu lub obiektu:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na model/obiekt, a następnie kliknij Zmień nazwę lub:

 • Wybierz model/obiekt, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij <F2>.

Wskazówka

Przełączanie języka programu ADONIS i zmiana nazwy elementu liczy się jako tłumaczenie: wartość jest ustawiona dla tego konkretnego języka.

Wskazówka

Przy próbie zmiany nazwy obiektu w repozytorium na już istniejącą (taka sama nazwa i typ obiektu), masz dwie możliwości:

 • Kliknij Anuluj i wybierz inną nazwę lub:

 • Kliknij Zastąp obiekt i połącz dwa obiekty.

Organizer

Możesz otworzyć wiele katalogów obiektów lub modeli w tym samym czasie obok siebie, aby ułatwić sobie zarządzanie obiektami lub modelami. Funkcja, która to umożliwia to Organizer.

Otwieranie organizera

Aby otworzyć Organizer:

 • Kliknij przycisk więcej na pasku menu Eksploratora, a następnie kliknij Organizer  .
Wskazówka

Jeżeli otwarty jest Katalog modeli w Eksploratorze, dwa Katalogi modeli otworzą się jednocześnie obok siebie. Jeżeli otwarty jest Katalog obiektów w Eksploratorze, dwa Katalogi obiektów otworzą się jednocześnie obok siebie.

Przełączanie pomiędzy Organizerem modeli a Organizerem obiektów

Możliwe jest przełączanie się pomiędzy Organizerem modeli a Organizerem obiektów:

 Przełączanie pomiędzy Organizerem modeli a Organizerem obiektów

 • Kliknij przycisk Modele lub Obiekty na pasku menu Organizera.

Otwieranie dodatkowego katalogu

Aby otworzyć dodatkowy katalog:

 • Kliknij duży przycisk po prawej stronie okna programu.

Organizer modeli/obiektów

Organizer oferuje te same funkcje co Eksplorator. Do zarządzania obiektami lub modelami przydatne są następujące funkcje:

 • Kopiuj, Wklej, Usuń i Zmień nazwę.

 • Można przeciągać modele, obiekty lub nawet całe grupy z jednego katalogu do drugiego.

Wskazówka

Opcje Kopiowanie i Wklejanie są dostępne tylko dla obiektów. Jeżeli chcesz utworzyć kopię modelu, wybierz opcję Zapisz jako.