Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 14.1

Dodawanie informacji do modeli i obiektów

Poniżej znajduje się przegląd funkcji dotyczących zarządzania atrybutami modeli, obiektów i konektorów.

Notatnik

Modele, obiekty i konektory mają pewne charakterystyczne cechy nazywane atrybutami. Możesz je przeglądać, a jeśli masz wystarczające uprawnienia, edytować w tzw. Notatniku. W celu zwiększenia przejrzystości oraz przyjazności użytkowania, atrybuty o zbliżonym zakresie tematycznym są pogrupowane w Rozdziały notatnika.

 Notatnik modelu

Globalne i lokalne wartości atrybutów danego obiektu

W ADONIS atrybuty obiektów repozytorium mają zarówno wartości globalne, jak i lokalne (specyficzne dla danego modelu). Obiekt repozytorium użyty w modelu posiada domyślne wartości z repozytorium. Jednakże, część z nich można zmienić w kontekście danego modelu, bez wpływu na wartości globalne.

 • Wartości globalne

  Właściwości obiektów, które są takie same dla wszystkich wystąpień obiektu w modelach (np. nazwa, opis).

 • Wartości lokalne

  Wartości specyficzne dla pojedynczego modelu. Specyficzne wartości, które nie były adaptowane do modelu, automatycznie używają standardowych wartości (np. kolor, reprezentacja niektórych klas).

Otwieranie notatnika

Zależnie od rodzaju atrybutów, które mają być wyświetlane, odpowiednie notatniki otwiera się z różnych miejsc.

Otwieranie notatnika modelu

Każdy model posiada zestaw atrybutów, tzw. atrybuty modelu. Aby otworzyć notatnik modelu z poziomu edytora graficznego:

 • Kliknij na przycisk Notatnik w pasku menu modelu.

Możesz również otworzyć notatnik modelu z poziomu listy modeli.

 • Zaznacz model na liście modeli i naciśnij <Alt> + <Enter> lub:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na modelu, następnie Otwórz jako   Notatnik.

Wskazówka

Notatnik modelu domyślnie otwiera się jako okno swobodnie się unoszące.

Otwieranie notatnika obiektu

Wszystkie typy obiektów posiadających atrybuty, które mają być dostępne, również posiadają notatniki. Możesz otworzyć notatnik obiektu z poziomu edytora graficznego lub listy obiektów. W tym celu:

 • Kliknij podwójnie obiekt lub:

 • Wybierz obiekt i naciśnij <Enter> lub:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekt i naciśnij Otwórz jako, a następnie Notatnik.

Możesz również otworzyć notatnik obiektu z poziomu widoku tekstowego lub edytora tabelarycznego.

Wskazówka

Jeśli notatnik obiektu zostanie otwarty z poziomu edytora graficznego, to otworzy się w swobodnie unoszącym się oknie. Jeśli notatnik obiektu zostanie otwarty z poziomu Katalogu obiektów, to otwiera się Notatnik obiektu zintegrowany z głównym oknem aplikacji (zadokowany).

Wskazówka

Jeśli otworzysz notatnik obiektu z poziomu edytora graficznego, notatnik ten będzie zawierać wartości atrybutów specyficzne dla modelu. Jeśli jednak otworzysz notatnik obiektu repozytorium (który może być wielokrotnie używany), zostanie wyświetlony notatnik z globalnymi wartościami atrybutów.

Wskazówka

W analogiczny sposób możesz również otwierać notatnik relacji, jeśli tylko zostały dla niej zdefiniowane atrybuty w ramach konfiguracji produktu.

Edycja atrybutów

Różne typy modeli, obiektów i konektorów mają różne typy atrybutów dostępne do wykorzystania. Dla prostych atrybutów tekstowych nowe wartości można wprowadzać bezpośrednio w notatniku lub je tam wybierać. Bardziej złożone typy atrybutów mają specjalne okna dialogowe oraz dodatkowe funkcje.

Przełączanie między trybem odczytu a trybem edycji

Można przełączać się między trybem do odczytu, a trybem edycji. Tryb do odczytu pozwala na szybkie przeglądanie wszystkich atrybutów w notatniku.

Jeśli chcesz edytować atrybuty w notatniku, najpierw musisz przejść do trybu edycji. Aby to zrobić:

 • Kliknij na przycisk Edycja z paska menu otwartego notatnika.

Aby ponownie przejść do trybu do odczytu:

 • Kliknij na przycisk Odczyt z paska menu otwartego notatnika.

Otwórz rozdział

Otwórz rozdział notatnika, aby przeglądać zgromadzone w nim atrybuty. Aby pokazać lub ukryć zawartość rozdziału notatnika:

 • Kliknij na nazwę rozdziału.

Informacje o atrybucie

Każdy atrybut posiada tekst pomocy z informacją o tym do czego służy. Aby zapoznać się z tym tekstem:

 • Kliknij ikonę .

Zarządzanie relacjami

Możesz zarządzać powiązaniami między obiektami lub między obiektami i modelami z poziomu notatników obiektów lub modeli.

Tworzenie nowego obiektu

Aby dodać nowy obiekt i powiązanie do niego w atrybucie:

 • Kliknij ikonę . Wyświetli się małe okno dialogowe.

 • Wybierz nazwę, typ obiektu oraz grupę docelowa dla nowego obiektu. Potwierdź, klikając na OK.

Dodawanie relacji

Możesz łatwo dodać relację, metodą przeciągnij i upuść, bez dogłębnej znajomości języka modelowania.

Aby to zrobić:

 • Przeciągnij model lub obiekt, do którego chcesz utworzyć referencję, z eksploratora do notatnika. ADONIS pokaże, jakie relacje są dostępne i pozwoli zdecydować, którą z nich utworzyć. Po dodaniu relacji, automatycznie przejdziesz do wybranego atrybutu w notatniku.
Wskazówka

Jeśli system ADONIS rekomenduje konkretną relację, zostanie ona pokazana na górze. Relacje przychodzące wyświetlane są po prawej stronie, a relacje wychodzące po lewej stronie.

Alternatywnie, jeżeli wiesz, jaką relację chcesz dodać:

 • Kliknij ikonę . Wyświetli się małe okno dialogowe.

 • Wybierz element/elementy, do których chcesz dodać powiązania i potwierdź klikając OK.

Wskazówka

W wypadku wstawiania powiązań do obiektu modelowania, wizualizowana jest również nazwa modelu, w którym znajduje się ten obiekt.

 Powiązania do obiektów modelowania

Usuwanie powiązań

Aby usunąć powiązanie:

 • Wybierz referencję, a następnie kliknij ikonę .

Usuwanie powiązań wraz z obiektami

Aby usunąć powiązanie oraz usunąć z bazy danych obiekt, do którego prowadzi to powiązanie:

 • Wybierz referencję, a następnie kliknij ikonę .
Wskazówka

Jeśli zmienisz powiązanie między obiektami, możesz pokazać zmodyfikowane konektory w edytorze graficznym klikając na opcję Wszystkie obiekty aktualizuj wszystkie relacje z menu kontekstowego modelu.

Otwieranie modelu lub notatnika obiektu

 • Aby otworzyć powiązany model kliknij na jego nazwę.

 • Kliknięcie na nazwę powiązanego obiektu otworzy jego notatnik.

Otwieranie notatnika modelu

Aby otworzyć notatnik powiązanego modelu:

 • Kliknij na ikonę Notatnik.

Otwieranie notatnika relacji

Aby otworzyć notatnik relacji:

 • Kliknij na ikonę Otwórz notatnik relacji.

Formatowanie tekstu

Aby zastosować formatowanie do atrybutu tekstowego (np. g. opisu):

 • Kliknij na ikonę Okno edycji.

Otworzy się okno dialogowe zawierające wszystkie możliwe typy relacji. W którym możesz bezpośrednio edytować tekst i formatować go z użyciem ikon dostępnych w menu.

Wskazówka

Możesz również skopiować sformatowany tekst z programu Microsoft Word do pola tekstowego. ADONIS rozpoznaje formatowanie i zachowuje je.

Sprawdzenie historii zmian

W zależności od konfiguracji produktu, zmiany dokonywane dla obiektów mogą być śledzone w historii zmian. Możesz zapoznać się z historią zmian z poziomu notatnika obiektu. Aby to zrobić:

 • Kliknij na przycisk   Więcej w pasku menu otwartego notatnika.

 • Wybierz punkt menu Historia zmian z menu rozwijanego.

Wskazówka

Tylko obiekty repozytorium mają historię zmian.

Wskazówka

Jeśli nie możesz wyświetlić historii zmian, skontaktuj się z administratorem systemu ADONIS w celu aktywowania historii zmian w Zestawie narzędzi administracyjnych.

Synchronizacja atrybutów procesu

Czy zdefiniowałeś już atrybuty procesu? Jeśli tak, możesz zsynchronizować te atrybuty między obiektem   Proces a   Diagramem Procesów Biznesowych, który pokazuje aktualny proces w bardziej szczegółowej formie.

Jak działa synchronizacja?

 • Możesz synchronizować wspólne właściwości (atrybuty) pomiędzy obiektem Proces a powiązanym z nim Diagramem Procesów Biznesowych.

 • Dla pierwszej wymiany danych możesz wybrać, czy dane są pobierane z modelu, czy z obiektu.

 • Po włączeniu synchronizacji dane będą przepływać tylko z modelu do obiektu.

 • Atrybuty modelu będą wyświetlane tylko do odczytu w notatniku obiektu Proces.

 • Kiedy edytujesz wspólne atrybuty w notatniku Diagramu Procesów Biznesowych, wszystkie zmiany będą widoczne także w notatniku obiektu Proces.

Włączenie synchronizacji

Aby włączyć synchronizację pomiędzy obiektem Proces a Diagramem Procesów Biznesowych:

 1. Otwórz notatnik obiektu Proces, dla którego chcesz włączyć synchronizację.

 2. Używając atrybutu Proces w rozdziale "Informacje ogólne", dodaj powiązanie do Diagramu Procesu Biznesowego, jeśli takie powiązanie nie zostało jeszcze dodane. Przycisk Synchronizuj będzie aktywny (czarny kolor ikony).

 3. Kliknij przycisk Synchronizuj na pasku menu notatnika obiektu.

 4. (Opcjonalnie) Wybierz Użyj danych obiektu Proces do początkowego skopiowania danych, jeśli chcesz, aby dane zostały pobrane z obiektu Proces. W przeciwnym wypadku dane zostaną pobrane z Diagramu Procesów Biznesowych.

 5. Kliknij OK.

Dane są kopiowane. Wszystkie wspólne atrybuty po stronie odbierającej dane zostaną nadpisane..

Synchronizacja jest teraz włączona. Przycisk Synchronizuj w notatniku obiektu Proces staje się czarny i zmienia się jego ikona() pokazująca nowy status.

System ADONIS będzie utrzymywał wspólne zsynchronizowane dane pomiędzy obiektem Proces a powiązanym Diagramem Procesów Biznesowych. Wspólne dane atrybutów są wyświetlane w trybie do odczytu w notatniku obiektu Proces i mogą być edytowane w notatniku Diagramu Procesów Biznesowych.

Edycja zsynchronizowanych atrybutów

Możesz edytować zsynchronizowane atrybuty Diagramów Procesów Biznesowych w notatniku, jak dotychczas. Dodatkowo możesz edytować atrybuty z poziomu notatnika obiektu Proces:

 • Kliknij przycisk Edycja obok atrybutu, który chcesz edytować.

Otworzy się notatnik Diagramu Procesów Biznesowych. System przeniesie Cię bezpośrednio do wybranego atrybutu.

Wstrzymanie synchronizacji

Aby wstrzymać synchronizację pomiędzy obiektem Proces a Diagramem Procesów Biznesowych:

 1. Otwórz notatnik obiektu Proces, który posiada włączoną synchronizację.

 2. Kliknij przycisk Synchronizuj na pasku menu notatnika, a następnie kliknij OK.

System ADONIS wstrzyma synchronizację wspólnych atrybutów. Ikona () Synchronizacja pozostaje biała i pokazuje nowy status.

Wskazówka

Kiedy wstrzymasz synchronizację, wartości notatnika obiektu Proces nie zostaną skasowane, ale pozostaną w stanie niezmienionym.

Właścicielstwo obiektu

W systemie ADONIS każdy obiekt repozytorium (np. Aplikacje, Procesy itp.) może mieć zdefiniowanego właściciela. Żeby to zrobić, należy przypisać użytkownika do atrybutu Odpowiedzialna osoba (atrybut notatnika obiektu w rozdziale "Organizacja").

Właściciel obiektu odpowiedzialny jest za zawartość obiektu. Właściciel dostanie prawo zapisu do obiektu, nawet jeśli zazwyczaj ma tylko prawo do odczytu.

Wskazówka

Domyślnie, użytkownik, który stworzy obiekt, jest jego właścicielem.

Zamykanie notatnika

Aby zamknąć notatnik:

 • Naciśnij <Esc> albo:

 • Kliknij ikonę .