Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Edycja modeli

Ta sekcja zawiera przegląd funkcji potrzebnych do edytowania modeli w edytorze graficznym.

Otwieranie modelu

Aby otworzyć model:

 • Kliknij podwójnie model w katalogu modeli.

Model otworzy się w edytorze graficznym.

Aby otworzyć model ze specyficznymi ustawieniami (np. tylko do odczytu):

 • Wybrać model z katalogu modeli

 • Kliknij model prawym przyciskiem myszy, wybierz Otwórz jako, a następnie Grafika, Tekst lub Tabela.

Edytor graficzny pozwala tworzyć, modyfikować oraz aktualizować modele. Edytor tekstowy jest specjalnie zaprojektowany po to, aby móc szybko zrozumieć przepływ zadań i decyzji w procesie. Edytor tabelaryczny z kolei jest idealny do wykorzystania przy edycji dużej ilości atrybutów.

Wyszukiwanie w modelu

Możesz wyszukiwać obiekty w edytorze graficznym.

Wyszukiwanie

Aby rozpocząć wyszukiwanie w aktywnym modelu:

 • Kliknij przycisk Więcej znajdujący się na pasku funkcji modelu i kliknij Szukaj w modelu   .

 • Wpisać ciąg znaków do pola tekstowego.

Podczas pisania ADONIS rozpocznie podświetlanie obiektów, których nazwy zawierają ciąg wpisanych znaków. Pierwszy wynik wyszukiwania zostanie podświetlony.

Przeniesienie podświetlenia na kolejny wynik wyszukiwania

Aby przenieść podświetlenie do następnego wyniku wyszukiwania:

 • Naciśnij <Enter> lub kliknij ikonę () Szukaj.

Zamykanie okna wyszukiwania

Aby zamknąć pole wyszukiwania:

 • Kliknij ikonę .

Wytnij/kopiuj/wklej/usuń obiekty w edytorze graficznym

Powszechnie używane funkcje wytnij, kopiuj, wklej i usuń są dostępne w edytorze graficznym w następujący sposób:

 • Naciśnij <Ctrl> + <X> by wyciąć obiekt.

 • Wciśnij <Ctrl> + <C> aby skopiować obiekt.

 • Naciśnij <Ctrl> + <V> by wkleić obiekt.

 • Naciśnij <Del> by usunąć obiekt z modelu.

 • Naciśnij <Shift> + <Del> aby usunąć obiekt z modelu i katalogu obiektów.

Umieszczanie nowego obiektu pomiędzy dwoma połączonymi obiektami

Często zdarza się, że chcemy umieścić nowy obiekt pomiędzy dwa połączone obiekty. Edytor graficzny posiada funkcję, która automatycznie łączy nowy obiekt w strukturze modelu. W tym celu należy:

 • Kliknąć na konektor w miejscu, gdzie chcesz wstawić obiekt. Jeśli prawidłowo umieścisz kursor myszki nad konektorem, zostanie on odpowiednio podświetlony.

ADONIS podzieli konektor automatycznie i połączy nowy obiekt z sąsiednimi obiektami.

Usuwanie obiektu z przychodzącymi i wychodzącymi konektorami jednego typu

Kiedy usuwasz obiekt, który ma dokładnie jeden przychodzący i jeden wychodzący konektor tego samego typu, automatycznie rysowany jest nowy konektor od poprzedniego obiektu do następnego obiektu (funkcja auto uzdrawiania).

Funkcja auto uzdrawiania może być również użyta dla grupy obiektów. Kiedy usuniesz kilka obiektów, do których wchodzi dokładnie jeden konektor i wychodzi też jeden konektor tego samego typu, wówczas automatycznie rysowany jest konektor z poprzedniego obiektu do kolejnego.

Funkcje konektora

Poniższe sekcje zawierają przegląd funkcji służących do edytowania konektorów.

Modelowanie punktów zgięcia

Relacje mogą być modelowane z dowolną liczbą punktów zgięcia. Aby to zrobić należy:

 • kliknij na powierzchni modelowania w miejscu, gdzie chcesz, aby konektor posiadał punkt zgięcia.

Tworzenie nowego punktu zgięcia

 • Kliknij na konektor w dowolnym miejscu.

 • Przeciągnij istniejący punkt załamania na nowe miejsce.

Wskazówka

Jeżeli prostokątna relacja jest włączona, funkcja ta nie jest dostępna.

Przesuwanie punktów zgięcia

 • Kliknij na punkt załamania konektora.

 • Przeciągnij istniejący punkt załamania na nowe miejsce.

Wskazówka

Jeżeli prostokątna relacja jest włączona, funkcja ta nie jest dostępna.

Usuwanie punktu zgięcia

 • Przeciągnij punkt załamania do miejsca, gdzie obie linie części konektora będą jedną prostą i puść przycisk myszy. Punkt załamania zostanie skasowany.

 • Alternatywnie, wybierz punkt załamania i naciśnij <Del>.

Wskazówka

Jeżeli prostokątna relacja jest włączona, funkcja ta nie jest dostępna.

Łączenie wielu punktów zgięcia

 • Przeciągnij jeden z dwóch punktów załamania nad inny punkt załamania.
Wskazówka

Jeżeli prostokątna relacja jest włączona, funkcja ta nie jest dostępna.

Przesuwanie konektorów równolegle

Konektor prosty poziomy lub pionowy może być przesuwany w danej płaszczyźnie.

 • Wybierz konektor.

 • Przesuń go równolegle za pomocą metody przeciągnij i upuść.

W ten sposób można również przenosić poszczególne segmenty prostokątnych relacji.

Zmiana obiektu początkowego i końcowego konektora

 • Wybierz punkt łączenia konektora z obiektem.

 • Przeciągnij go do nowego obiektu.

Usuwanie konektora

Zbędne konektory można łatwo usunąć.

 • Wybierz konektor (kliknij na obszar konektora, ale nie na punkt załamania) i naciśnij <Del>.

 • Alternatywnym sposobem jest wybranie z menu kontekstowego konektora opcji usuń.

Wyrównywanie obiektów

ADONIS pozwala na automatyczne wyrównywanie obiektów. Aby to zrobić:

 1. Zaznacz obiekty, które chcesz wyrównać.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczonych obiektach, kliknij Wyrównaj, a następnie wybierz opcję wyrównania.

Dodatkowo można wyrównać wszystkie obiekty w obrębie obiektu będącego kontenerem (np. Basenie lub Torze).

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy obiekt kontenera, kliknij Wyrównaj, a następnie wybierz opcję wyrównania.

Opcje wyrównania

Dostępne są następujące opcje wyrównania:

 • Wyśrodkuj pionowo

  Wyrównywanie obiektów w pionie

 • Wyśrodkuj poziomo

  Wyrównywanie obiektów w poziomie

 • Rozmieść poziomo

  Rozkładanie obiektów równomiernie w poziomie

 • Rozmieść pionowo

  Rozkładanie obiektów równomiernie w pionie

 • Wyrównaj do prawej

  Wyrównanie obiektów do prawej krawędzi najbardziej wysuniętego na prawo obiektu

 • Wyrównaj do lewej

  Wyrównanie obiektów do lewej krawędzi najbardziej wysuniętego na lewo obiektu

 • Wyrównaj do góry

  Wyrównanie obiektów do górnej krawędzi obiektu znajdującego się najwyżej

 • Wyrównaj do dołu

  Wyrównanie obiektów do dolnej krawędzi obiektu znajdującego się najniżej

Zmiana kierunku modelowania: poziomo/pionowo

Kierunek modelowania może być ustawiony na poziomy (modelowanie jest wykonywane od lewej do prawej) lub pionowy (modelowanie jest wykonywane od góry do dołu).

Wskazówka

Domyślny kierunek modelowania, dla każdego typu modelu, definiowany jest w Zestawie Narzędzi Administracyjnych.

Kierunek modelowania dla konkretnego modelu, można zmienić w edytorze graficznym. Obiekty w obszarze modelowania zostaną automatycznie przestawione.

Dostępne są następujące opcje:

Zmień kierunek: pionowy

Aby ustawić obiekty w modelu od góry do dołu, zamiast od lewej do prawej:

 • Kliknij przycisk Więcej w pasku menu otwartego modelu, a potem kliknij Zmień kierunek: pionowy.

Zmień kierunek: poziomy

Aby ustawić obiekty w modelu od lewej do prawej, zamiast od góry do dołu:

 • Kliknij przycisk Więcej w pasku menu otwartego modelu, a potem kliknij Zmień kierunek: poziomy.
Wskazówka

Podczas używania Asystenta modelowania, kierunek modelowania narzuca, gdzie umieszczony będzie kolejny obiekt::

 • Poziomo: Na prawo od wybranego obiektu

 • Pionowo: poniżej wybranego obiektu

Numerowanie obiektów

ADONIS pozwala na automatyczne numerowanie obiektów w modelu. Dostępne są następujące opcje:

Poziome numerowanie obiektów

Aby ponumerować wszystkie obiekty w modelu z lewej do prawej:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na powierzchni modelowania w celu otwarcia menu kontekstowego.

 2. Wybierz Numerowanie obiektów - Poziomo.

Pionowe numerowanie obiektów

Aby ponumerować wszystkie obiekty w modelu od góry do dołu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na powierzchni modelowania w celu otwarcia menu kontekstowego.

 2. Wybierz Numerowanie obiektów - Pionowo.

Usuwanie numerowania obiektów

Aby usunąć numerację obiektów w modelu:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na powierzchni modelowania w celu otwarcia menu kontekstowego.

 2. Wybierz Numerowanie obiektów - Cofnij numerowanie obiektów.

Wskazówka

W zależności od Biblioteki Aplikacji, poszczególne typy modeli mogą nie współpracować z numerowaniem. W Bibliotece Aplikacji ADONIS BPMS ta funkcja jest aktywna dla Mapy procesów, Diagramu procesów biznesowych, Diagramu choreografii i Modelu środowiska pracy.

Sprawdzanie pisowni

ADONIS może sprawdzać i poprawiać pisownię wyrazów w polach tekstowych. Sprawdzanie pisowni jest dostępne np. podczas edycji atrybutów tekstowych, w polach wyszukiwania, podczas tłumaczenia itp. Niepoprawnie napisane słowa są podkreślane falowaną linią.

Aby poprawić niewłaściwą pisownię:

 • Kliknij niepoprawnie napisane słowo prawym przyciskiem myszy i zastąp je sugerowanym słowem z listy podpowiedzi.

Ta funkcjonalność wykorzystuje natywny mechanizm sprawdzania pisowni zapewniany przez przeglądarki. Opcja ta jest dostępna dla przeglądarek: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome oraz Safari.

Wskazówka

W przypadku takiej potrzeby, można skonfigurować przeglądarkę do wsparcia wielu języków. Informacji dotyczących instalacji dodatkowych języków należy szukać w dokumentacji używanej przeglądarki internetowej.

Dodaj/Usuń pustą przestrzeń

W edytorze graficznym możesz dodać lub usunąć dowolnej wielkości pustą przestrzeń pomiędzy obiektami. Aby to zrobić:

 Dodaj/Usuń pustą przestrzeń

 1. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń pustą przestrzeń na górze paska modelowania (1).

 2. Kliknij pożądane miejsce na powierzchni modelowania (= tam, gdzie chcesz dodać lub usunąć pustą przestrzeń).

Następnie:

 • Dodaj pustą przestrzeń w poziomie

  Przeciągnij w prawo (→) grubą pionową linię (2). Po zwolnieniu przycisku myszy, wszystkie obiekty znajdujące się z prawej strony linii zostaną przesunięte w prawo.

 • Dodaj pustą przestrzeń w pionie

  Przeciągnij w dół (↓) grubą poziomą linię (3). Po zwolnieniu przycisku myszy, wszystkie obiekty znajdujące się poniżej linii zostaną przesunięte w dół.

 • Usuń pustą przestrzeń w poziomie

  Przeciągnij w lewo (←) grubą pionową linię. Linia przerywana wskazuje granicę obszaru, który można usunąć (4). Po zwolnieniu przycisku myszy, wszystkie obiekty znajdujące się z prawej strony linii zostaną przesunięte w lewo.

 • Usuń pustą przestrzeń w pionie

  Przeciągnij w górę (↑) grubą pionową linię. Linia przerywana wskazuje granicę obszaru, który można usunąć. Po zwolnieniu przycisku myszy, wszystkie obiekty znajdujące się poniżej linii zostaną przesunięte w górę.

Aktualizacja wszystkich relacji

W edytorze graficznym relacje między obiektami repozytorium są często prezentowane graficznie. Dotyczy to stworzonych modeli, ale także analiz zależności, które zostały zapisane jako model itd.

Podczas modyfikowania tych relacji w Notatniku obiektu, model może zawierać nieprawidłowe lub nieaktualne informacje. W celu zaktualizowania relacji:

 1. Otworzyć model w edytorze graficznym.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaktualizować wszystkie relacje w modelu, kliknij przycisk Więcej na pasku menu otwartego modelu i kliknij Wszystkie obiekty: aktualizuj wszystkie relacje.

  • Aby zaktualizować relację wybranych obiektów, kliknij prawym przyciskiem myszy na obiekty, a następnie kliknij Wybrane obiekty: aktualizuj wszystkie relacje.

Nieaktualne relacje zostaną usunięte (= relacje zostaną usunięte z Notatnika), a nowe relacje zostaną narysowane (= w Notatniku zostanie utworzona nowa relacja).

Przypisz odpowiedzialność do zawartych zadań

Funkcja ta pozwala na przenoszenie powiązań z kontenerów (obiektów zawierających wewnątrz inne obiekty) do obiektów znajdujących się wewnątrz kontenerów. W szczególności można przypisywać odpowiedzialności z torów do zadań w nich zawartych.

 Przypisywanie odpowiedzialności do zawartych zadań

Powiązanie musi być typu Zasób (atrybut notatnika z rozdziału Informacje ogólne w torze). W zawartych zadaniach, powiązanie pojawi się w atrybucie Odpowiedzialny za wykonanie (atrybut notatnika z rozdziału Diagram odpowiedzialności).

Aby przypisać odpowiedzialność należy:

 1. Wybierz Tor w obszarze modelowania.

 2. Kliknij prawym przyciskiem na Tor, a następnie kliknij Przypisz odpowiedzialność do zawartych zadań .

Powiązanie zostanie przypisane do wszystkich Zadań w torze.

Wskazówka

Jeżeli powiązanie nie może zostać przeniesione z powodu różnic pomiędzy atrybutem źródłowym a docelowym lub wystąpi inny błąd, zostanie wyświetlony komunikat.