Przejdź do głównej zawartości
Wersja: 15.0

Import/Eksport obiektów

Obiekty mogą być importowane z innych aplikacji do systemu ADONIS, a także eksportowane z systemu ADONIS do innych aplikacji.

Importowanie obiektów z Excela

ADONIS zapewnia konfigurowalny interfejs z programem Excel pozwalający na szybkie przejmowanie danych. Poprzez interfejs Excel możesz zaimportować lub zaktualizować obiekty i ich atrybuty w oparciu o arkusz Excel. Struktura arkusza kalkulacyjnego Excel jest opisana w pliku konfiguracyjnym XML.

Wskazówka

Plik konfiguracyjny XML należy zaimportować do zestawu Administration Toolkit przed wykonaniem importu do programu Excel. Jeśli używasz ADONIS BPMS Application Library, jedna lub więcej przykładowych konfiguracji będzie już udostępniona w pakiecie narzędzia administracyjnego Administration Toolkit. Do każdej przykładowej konfiguracji dołączony jest odpowiedni plik szablonu Excel. Szablon jest dostępny do pobrania w oknie dialogowym importu Excel w aplikacji ADONIS.

Aby zaimportować obiekty z arkusza Excel:

 1. Wybierz grupę obiektów, gdzie nowe obiekty miałyby zostać utworzone.

 2. Kliknij prawym klawiszem myszy na grupę obiektów i z menu kontekstowego Import/Export, a następnie Import obiektów z Excel.... Wyświetli się małe okno dialogowe.

 3. Wybierz odpowiednią konfigurację z listy rozwijalnej.

 4. Podaj ścieżkę i nazwę pliku importu w polu Plik Excel (ręcznie lub przez okno dialogowe Wybór pliku… ).

 5. Kliknij Dalej. Pojawi się kolejne okno dialogowe z podglądem importu. Przejrzyj widoczne wartości, aby upewnić się, że import będzie poprawny.

 6. Potwierdź klikając na Import. Dane są importowane i pojawi się okno z potwierdzeniem. Zapoznaj się ze szczegółami, aby upewnić się, że import się powiódł. Potem zamknij okno.

Dodatkowe opcje:

 • Pobrać odpowiedni plik Excel, jako szablon. Aby to zrobić, kliknij przycisk Pobierz szablon. Możesz przygotować obiekty przy pomocy tego szablonu, a następnie je zaimportować.

Synchronizacja obiektów z systemem ADOIT

System ADONIS pozwala na synchronizację obiektów pomiędzy systemem ADONIS a systemem ADOIT.

W typowym scenariuszu poszczególne obiekty (takie jak Komponent Aplikacji w systemie ADOIT lub Procesy i Role w systemie ADONIS) są zarządzane w jednym z dwóch produktów. Dzięki synchronizacji obiekty te będą dostępne także w drugim produkcie.

Konfiguracja

Konfigurację można wykonać na dwa różne sposoby:

Synchronizacja

Synchronizacja może zostać uruchomiona ręcznie przez Connect Center. Administratorzy systemu ADONIS mogą skonfigurować synchronizację, aby wykonywała się automatycznie, według harmonogramu ustalonego w Zestawie Narzędzi Administracyjnych.

Wskazówka

Ta funkcjonalność jest dostępna jedynie w systemie ADONIS Enterprise Edition. Mechanizm wersjonowania jest dostępny jedynie w ADONIS Enterprise Edition.

Synchronizacja obiektów (MOI)

Aby zsynchronizować obiekty między systemem ADONIS a systemem ADOIT w Connect Center przez interfejs integracji z BOC Management Office:

 1. W oknie po lewej stronie poniżej Konektorów > MOI, wybierz pożądaną konfigurację.

 2. Kliknij Rozpocznij transfer.

Elementy BPM zostaną wysłane do systemu ADOIT. Elementy EA zostaną zaimportowane do systemu ADONIS. Kiedy synchronizacja dobiegnie końca, pojawi się komunikat z potwierdzeniem. Każdy zaimportowany obiekt ma zaktualizowaną Datę ostatniej synchronizacji (MOI) (Notatnik - atrybut w rozdziale "Changes").

Jak zaimportowane obiekty wyświetlą się w systemie ADONIS

Wewnątrz grupy docelowej, zdefiniowanej w systemie ADONIS Administration Toolkit, pobrane obiekty będą umieszczone w podgrupach, zależnie od typu.

Wskazówka

Aby uniemożliwić użytkownikom zmianę importowanych obiektów, które powinny być utrzymywane w systemie ADOIT,ADONIS, Administratorzy mogą przypisać je do predefiniowanych ról systemowych. Dzięki temu otrzymane obiekty będą tylko do odczytu i będzie można je edytować tylko w systemie ADOIT.

Jakie obiekty są synchronizowane?

Administratorzy systemu ADONIS mogą skonfigurować w ADONIS Administration Toolkit, jakie typy obiektów powinny być importowane z systemu ADOIT. Jeśli pracujesz na domyślnych ustawieniach, następujące obiekty będą transferowane:

 • Komponenty aplikacji będą importowane jako Aplikacje w systemie ADONIS

 • Procesy i Role będą importowane jako Procesy biznesowe i Aktorzy biznesowi w systemie ADOIT

Wskazówka

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat atrybutów i relacji, które obejmuje udostępnione mapowanie, zapoznaj się z Synchronizacja z systemem ADOIT - Domyślne mapowanie.

Zapytania mogą być definiowane przez dostosowanie ADOIT w celu dalszego zawężenia obiektów do wyeksportowania. W przeciwnym wypadku, wszystkie zdefiniowane obiekty w konfiguracji zostaną zaimportowane.

Wskazówka

Domyślna konfiguracja ("Ogólne") zawiera zapytanie, które określa, że ​​tylko obiekty w stanie "Zaakceptowane" (ikona ) są wysyłane.

Import obiektów (EXT_CONNECT)

Aby zaimportować obiekty z systemu ADOIT do systemu ADONIS w Connect Center poprzez Integration Framework:

 1. W panelu po lewej stronie, poniżej Konektorów > Management Office Integration (MOI), wybierz pożądaną konfigurację (np. " ADOIT").

 2. W panelu po prawej stronie, sprawdź Właściwości .

 3. Kliknij Rozpocznij transfer.

Elementy EA zostaną zaimportowane do systemu ADONIS. Kiedy import dobiegnie końca, pojawi się raport synchronizacji. Każdy zaimportowany obiekt ma zaktualizowaną Datę ostatniej synchronizacji   (atrybut w Notatniku, rozdział "Zmiany").

Jak zaimportowane obiekty wyświetlą się w systemie ADONIS

Wewnątrz grupy docelowej, zdefiniowanej w systemie ADONIS Administration Toolkit, hierarchia folderów w systemie ADOIT jest powielana. Otrzymane obiekty umieszczane są w odpowiednich podgrupach.

Wskazówka

Aby uniemożliwić użytkownikom zmianę importowanych obiektów, które powinny być utrzymywane w systemie ADOIT, ADONIS Administratorzy mogą przypisać je do predefiniowanych ról systemowych. Dzięki temu otrzymane obiekty będą tylko do odczytu i będzie można je edytować tylko w systemie ADOIT.

Jakie obiekty są importowane?

Jeśli pracujesz na domyślnych ustawieniach, następujące obiekty będą importowane:

 • Komponenty aplikacji będą importowane jako Aplikacje w systemie ADONIS

 • Procesy i Role będą importowane jako Procesy biznesowe i Aktorzy biznesowi w systemie ADOIT

Wskazówka

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat atrybutów i relacji, które obejmuje udostępnione mapowanie, zapoznaj się z Synchronizacja z systemem ADOIT - Domyślne mapowanie.

Osoby odpowiedzialne za customizację mogą zdefiniować dodatkowe typy obiektów, które powinny być synchronizowane między systemami ADONIS i ADOIT. Jeżeli masz pytania skontaktuj się z opiekunem klienta z BOC.

Tylko Procesy o statusie "Zaakceptowany" (ikona ) lub "Ważny" (ikona ) będą importowane do systemu ADOIT. W przeciwnym razie przenoszone są WSZYSTKIE obiekty na podstawie typów obiektów zdefiniowanych w konfiguracji.

Sprawdzanie właściwości

Panel Właściwości posiada dwie zakładki: Ogólne oraz Stałe.

Ogólne

Parametry wyświetlane w tej zakładce są tylko do odczytu. Mogą zostać zmienione w ADONIS Administration Toolkit.

 • Nazwa

  Pokazuje nazwę konfiguracji.

 • ID

  Pokazuje unikalny identyfikator konfiguracji.

 • Opis

  Pokazuje opis konfiguracji.

Stałe

Użyj tej zakładki, aby dynamicznie ustawiać parametry dla następnego transferu:

 • Zmień wartości według potrzeb, a następnie kliknij Zastosuj stałe.

Po wyjściu z tego widoku wszystkie wartości zostaną zresetowane do wartości domyślnych. Aby zapisać zmiany na stałe, należy zmienić wartości w ADONIS Administration Toolkit.

 • adoitRepositoryID

  ID repozytorium w systemie ADOIT przechowującym obiekty, które powinny zostać zaimportowane do systemu ADONIS.

 • importFolderPath

  Nazwa grupy obiektu w systemie ADONIS, który przechowuje zaimportowane obiekty.

 • obsoleteFolderID

  ID grupy obiektu w systemie ADONIS, który przechowuje obiekty, których nie można usunąć.

Usuwanie obiektów

Ogólnie rzecz biorąc, importowane obiekty są usuwane podczas synchronizacji, jeśli w międzyczasie zostały usunięte z systemu ADOIT.

Jeśli jednak relacje zostały dodane do importowanych obiektów w systemie ADONIS lub są one używane w modelach systemu ADONIS, obiekty nie są usuwane. Zostaną one przeniesione zamiast tego do folderu "Nieaktualne". Wyjątkiem od tej reguły jest relacja Osoba odpowiedzialna. Pomimo iż, relacja tego typu została dodana w systemie ADONIS, importowane obiekty i tak zostaną usunięte.

 • pageSize

  Liczba obiektów, które są importowane z systemu ADOIT w tym samym czasie.

Wskazówka

Ten parametr może być użyty, aby uniknąć problemów z wydajnością i brakiem pamięci. Na przykład, ustaw wartość na "100", aby 3000 obiektów zostało przeniesionych w 30 blokach po 100 obiektów każdy.

Przeglądanie raportu synchronizacji

Po zaimportowaniu obiektów z systemu ADOIT do ADONIS przez Integration Framework, raport synchronizacji zostanie wyświetlony.

Przeglądanie raportu synchronizacji

Rejestr transferu zawiera następujące informacje w kolumnach:

 • Podsumowanie

  Najważniejsze informacje na pierwszy rzut oka (liczba utworzonych, zmienionych i usuniętych obiektów itp.).

 • Utworzone

  Szczegółowe informacje o nowo tworzonych obiektach.

 • Zaktualizowane

  Szczegółowe informacje o zmienionych obiektach.

 • Usunięte

  Szczegółowe informacje o usuniętych obiektach.

 • Niezmienione

  Szczegółowe informacje o niezmienionych obiektach.

 • Nieprzetwarzalne

  Szczegółowe informacje o nieprzetwarzalnych obiektach.

 • Ostrzeżenia

  Ostrzeżenia pojawiające się podczas synchronizacji.

Dodatkowo możesz wyświetlić statystyki dla synchronizacji:

 • Kliknij Uruchom statystyki.

Connect Center

Connect Center to kokpit w systemie ADONIS. Zapewnia log dziennika transferów wszystkich obiektów:

 • Pomiędzy systemem ADONIS a jego siostrzanym produktem ADOIT przez interfejs integracji (MOI) BOC Management Office.

 • Pomiędzy systemem ADONIS a jego siostrzanym produktem ADOIT przez interfejs Integration Framework (EXT_CONNECT)

 • Pomiędzy systemem ADONIS a innymi aplikacjami, takimi jak ServiceNow, przez interfejs Integration Framework (EXT_CONNECT)

Możesz również uruchomić transfer ręcznie tutaj.

Otwieranie Connect Center

Aby otworzyć Connect Center:

 • Na pasku narzędzi na górze ekranu, kliknij Setup  .

Wyświetlanie rejestru transferu

Rejestr transferów (Ostatnie transfery) jest widoczny zaraz po otwarciu kokpitu Connect Center. Pokazuje wszystkie transfery obiektów między systemem ADONIS a systemem ADOIT lub innymi aplikacjami. Kiedy synchronizujesz obiekty, nowy rekord dodawany jest do rejestru.

Sprawdzanie rejestru transferu

Rejestr transferu zawiera następujące informacje w kolumnach:

 Rejestr transferu

 • Typ

  Pokazuje typ transferu.

 • Configuration ID

  Pokazuje nazwę konfiguracji.

 • Transfer ID

  Pokazuje rodzaj wykonywanej akcji (wyślij lub odbierz).

 • Result

  Pokazuje, czy transfer się powiódł, czy nie.

 • Start time

  Pokazuje czas początku transferu (data i godzina w czasie lokalnym).

 • End time

  Pokazuje czas końca transferu (data i godzina w czasie lokalnym).

 • Duration

  Pokazuje czas trwania transferu w sekundach i milisekundach.

 • Trigger

  Pokazuje, czy transfer został uruchomiony ręcznie, czy został uruchomiony automatycznie zgodnie z harmonogramem. Wskazuje również użytkownika, który zainicjował akcję.

 • Szczegółowe informacje

  Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe ze szczegółami transferu (liczba utworzonych, zmienionych i usuniętych obiektów itp.).